Chính sách hoàn trả và bảo mật

Bằng việc thanh toán cho các sản phẩm (hàng hóa) của International Marketing Community INC (sau đây gọi là – hàng hóa, sản phẩm IMC), bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật và điều khoản đổi trả được nêu dưới đây/

Việc hoàn trả các sản phẩm IMC và việc hoàn lại tiền chỉ có thể được thực hiện vì những lý do sau:

  1. Không thể hoàn tất thanh toán do lỗi kỹ thuật phát sinh mà không phải do lỗi của người mua – trong trường hợp trừ tiền của người mua và các khoản tiền này không được ghi có vào tài khoản đã được chỉ định của người bán — Mua hàng sẽ bị hủy . Hoàn trả toàn bộ số tiền bị trừ từ tài khoản của Người mua.
  2. Người mua không nhận được các sản phẩm IMC sau khi thanh toán được thực hiện – trong trường hợp vì bất kỳ lý do nào đã được xác nhận, các sản phẩm IMC không được gửi đến Người mua sau khi đã chuyển toàn bộ chi phí gói sản phẩm IMC — Giao dịch mua sẽ bị hủy bỏ. Hoàn trả toàn bộ số tiền bị trừ từ tài khoản của người mua.
  3. Trừ tiền sai vượt quá mức giá của gói hàng đã thanh toán, với điều kiện lỗi này xảy ra do lỗi kỹ thuật đã được xác nhận, không tính trường hợp do lỗi của chính người mua — số tiền chênh lệch giữa mức phí của gói sản phẩm IMC đã chọn và số tiền thực đã thanh toán khi trừ tiền từ tài khoản của người mua sẽ được hoàn trả.
  4. Người mua thanh toán nhầm số tiền vượt mức giá gói sản phẩm IMC đã chọn để thanh toán do lỗi của Người mua — hoàn trả lại mức chênh lệch giữa mức giá của gói sản phẩm được chọn để thanh toán và số tiền được ghi có vào Tài khoản của người bán trừ đi tiền phí.
  5. Người mua thanh toán nhầm số tiền không đủ để thanh toán cho gói sản phẩm IMC đã chọn do lỗi của Người mua — hoàn trả lại số tiền được ghi có vào tài khoản của Người bán, trừ đi tiền phí của ngân hàng cho giao dịch hoàn trả tiền.

Trong tất cả các trường hợp hoàn lại tiền cho Người mua nói trên, nếu quyền truy cập vào sản phẩm đã được chuyển cho Người mua, thì sản phẩm này và các quyền đối với sản phẩm này sẽ được trả lại cho Người bán tại thời điểm hủy giao dịch này.

Tất cả các khoản hoàn trả trong các trường hợp được liệt kê ở trên (mục 1-5 của Chính sách hoàn trả và Bảo mật) được thực hiện trong vòng 25 đến 60 ngày, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vấn đề và sự tương tác của các ngân hàng tham gia phục vụ công cụ thanh toán của Người mua, thanh toán mua hàng và hoàn tiền.

Trong trường hợp như vậy, bạn cần gửi đơn đến bộ phận hỗ trợ của Người bán, cũng như Ngân hàng của bạn không muộn hơn 30 ngày sau khi xảy ra sự việc. Đơn yêu cầu phải chứa tất cả các thông tin thanh toán và đối tượng mua hàng mà bạn đã chọn (gói sản phẩm IMC), cũng như thông tin về các hành động của người mua và thông tin chi tiết về vấn đề đã phát sinh.

Người mua chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và nhận thức được các hành động của mình, về năng lực pháp lý và năng lực hành vi của mình theo pháp luật hiện hành của quốc gia cư trú của công ty người bán.

Người mua chịu trách nhiệm về tính chính xác và đúng đắn của thông tin được điền khi đăng ký trên trang web của Người bán và để thanh toán cho gói sản phẩm IMC đã chọn.

Người mua có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc bảo mật khi thanh toán qua Internet.

Người bán không chịu trách nhiệm về việc Người mua vi phạm các quy tắc bảo mật để thực hiện thanh toán trên Internet.

Người bán không chịu trách nhiệm về kết nối Internet an toàn từ phía Người mua, về tính an toàn và khả năng sử dụng của thiết bị mà Người mua sử dụng để mua hàng hoặc về hậu quả phát sinh từ việc vi phạm bảo mật khi mua hàng, về hành vi trên Internet của Người mua, về việc vi phạm chính sách bảo mật của ngân hàng phát hành thẻ thanh toán của Người mua.

Người mua chịu trách nhiệm nạp tiền kịp thời các khoản tiền cần thiết vào số dư/tài khoản.

Người mua chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của công cụ thanh toán mà qua đó Người mua thực hiện giao dịch mua.

Chia sẻ điều này