Chính sách “Hãy biết khách hàng của bạn” (KYC)

Mục đích:

Chính sách KYC này áp dụng cho tất cả các mối quan hệ khách hàng mới và các mối quan hệ khách hàng hiện có cũng như áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do International Marketing Community INC cung cấp. KYC là một quy trình liên tục dựa trên rủi ro nhằm thu thập thông tin cần thiết về khách hàng của chúng tôi, hoạt động kinh doanh và tài chính của họ nhằm mục đích:

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định kịp thời những khách hàng không phù hợp bằng những sự kiện và thông tin đã được thiết lập. International Marketing Community INC nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty vào mục đích bất hợp pháp. Chính sách KYC và các quy trình hỗ trợ là một phần quan trọng trong chương trình nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và đánh cắp danh tính;
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;
  • Thu thập đủ thông tin để giúp xác định các sản phẩm và dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Xác nhận Danh tính Khách hàng.

При установлении взаимоотношений с клиентом мы сможем подтвердить личность человека или существование юридического лица в приемлемые сроки, используя методы идентификации. При создании продукта или услуги, будут сделаны запросы, чтобы определить, будет ли это использоваться третьей стороной или для выгоды третьей стороны. Где требуется, реквизиты третьих лиц и их взаимоотношения с заказчиком будут получены до установления таких взаимоотношений.

Kiểm tra Thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để xác minh thông tin quan trọng do khách hàng tiềm năng cung cấp dựa trên các nguồn độc lập đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước bổ sung để xác minh các mối quan hệ có mức độ rủi ro cao hơn. Chúng tôi sẽ từ chối tham gia hoặc tiếp tục mối quan hệ hoặc giao dịch với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đòi ẩn danh hoặc cung cấp thông tin sai lệch, không nhất quán hoặc xung đột và không thể xử lý được sự mâu thuẫn hoặc không thống nhất này sau khi điều tra hợp lý.

Kiểm tra và cập nhật thông tin về khách hàng.

Chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động của khách hàng để xác định và báo cáo các giao dịch có thể chỉ ra hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin chính xác và đầy đủ về khách hàng và doanh nghiệp của họ và sẽ cập nhật thông tin đó khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin này được thu thập. Khi những thay đổi trong hành vi của khách hàng trở nên rõ ràng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác định lý do cơ bản của việc này.

Chia sẻ điều này