Bảo mật thanh toán

BẢO MẬT THANH TOÁN

Các điều khoản và thông tin về việc bảo vệ dữ liệu của các nhà cung cấp thanh toán tương ứng được áp dụng cho các giao dịch thanh toán và có thể truy cập vào các điều khoản hoặc thông tin này trên các trang web hoặc ứng dụng để thực hiện giao dịch của các nhà cung cấp . Chúng tôi cũng viện dẫn các điều khoản này để nhận thêm thông tin và xác nhận đánh giá, thông tin và các quyền khác của chủ thể dữ liệu.

Các loại dữ liệu được xử lý: dữ liệu để kiểm kê (ví dụ: tên, địa chỉ), dữ liệu thanh toán (ví dụ: thông tin ngân hàng, hóa đơn, lịch sử thanh toán), dữ liệu hợp đồng (ví dụ: đối tượng hợp đồng, ngày hết hạn, nhóm khách hàng), dữ liệu về việc sử dụng (ví dụ: trang web đã truy cập, sự quan tâm đến nội dung, thời gian truy cập), dữ liệu meta / truyền thông (ví dụ: thông tin về thiết bị, địa chỉ IP), dữ liệu liên hệ (ví dụ: email, số điện thoại), dữ liệu nội dung (ví dụ: nhập văn bản, ảnh, video). Chủ thể của dữ liệu: khách hàng, khách hàng tiềm năng, người dùng (ví dụ: khách truy cập trang web, người dùng dịch vụ trực tuyến). Mục đích xử lý: cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng và hỗ trợ khách hàng, phản hồi (ví dụ: thu thập phản hồi qua biểu mẫu trực tuyến).

Để truyền dữ liệu an toàn chúng tôi sử dụng công nghệ: PCI DSS L2  Hỗ trợ KYC / AML: info@globalunitpay.ch

Cơ sở pháp lý: thực hiện hợp đồng và yêu cầu sơ bộ  (điều 6 (1) (b) GDPR), các quyền (điều 6 (1) (f) GDPR), Đồng ý  (điều 6 (1) (a) GDPR). Các dịch vụ được sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ:

Mastercard: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán;  Nhà cung cấp dịch vụ: Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Bỉ;  Trang web: https://www.mastercard.co.uk;

Chính sách bảo mật: https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-mastercard/what-we-do/privacy.html

Visa: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán; Nhà cung cấp dịch vụ: Visa Europe Services Inc., Zweigniederlassung London, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, UK; Website: https://usa.visa.com/ Chính sách bảo mật: https://usa.visa.com/legal/global-privacy-notice.html

Chia sẻ điều này